Skip to main content

Э,Ю,Я

Э

элиг –шог, наадан, зугаа (ирония, насмешливость)

эн- будэй хундэлэн тээшээ ургэниинь (ширина)

эhэн-тортог (сажа)

Ю

юудэн - борооhоо хамгаалхын тула малгай дээгуурээ умдэдэг дабхаса (капюшон)

Я

яг-эгээл (точь-в -точь)

ярьяан-тумэр юумэ сохиhон  шанга абяан (звон)