Skip to main content

h,Ц,Ч,Ш

h

  1. hайб-аарсанай шууhэн (сыворотка)
  2. hойр-хурын турэлэй томо шубуун (глухарь)
  3. hамбай – челка

  4. hүүл – хвост

Ш

шааруул-далитай таршаа (крылатый кузнечик)

шамар - хуурhан талхан  (поджаренная мука)

шанаа-хасарай яhан (скула)

шэлэ-1. Тархиин хойто хажуу (затылок)

                2.гонзойн унаhан хада уула (хребет)