Skip to main content

У,Y,Ф,Х

У

Убhаг –уhөөтэй, бороотой , хии бараан (непогода, ненастье)

Уйгааг- юумэнэй бутапрхай, уйрхэй (пепел, пыль)

Улаа –hангай унаа (почтовая подвода)

Улхан- модоной ундэhэ гу, али улхан тунхижэ хэhэн амhарта (деревянная чашка)

Ушааг- эдеэ шанаха бишыхан пеэшэн (печь, плита)

Y

Үл-эдихэ юумэн (еда)

Үльмы – хулэй табгайн урдахи хуби (носок, передняя часть ноги)

Үнгэр- хирэ, муухай (грязь)

Үнэсэхэ-бага ухибууе гу, али ехэшье хуниие энхэржэ ундэхэ, таалаха (поцеловать в лоб)

Үреэ –гурба наhатай морин

Х

Хяра-хада уулын орой (гребень воды)

Хаби-ойро, дутэ (близко, вблизи)

Хабахар –харанхы (темный)

Халаан –hэлгээн, ээлжээн (смена)

Хангир – ургэн (широкий)

Хибэс –хээтэй зузаан будөөр хэгдэhэн хнада улгэгдэдэг, шалада дэбдидэг эдлэл (ковер)

Холхи –ехэдэhэн, уужамдаhан (большой по размеру)

хята – тонкая кишка у лошади