Skip to main content

П,Р,С,Т

П

Пайлса –тэргын мөөрэй була хоори хоерые холбоhон hорболжонуудай нэгэн (спица)

Палигар –тухэреэн аад, хабтагар (круглый и плоский)

Р

Рабжуун – монгол литын еhоор жаран жэлэй хугасаа (шестидесятилетний цикл монгольского календаря)

С

Сагаан дали –сагаан сэсэгтэй тэрэнгиин турэлэй ургамал (багульник болотный)

Сараха – гал туймэр унтарааха (тушить пожар)

Сарса – томо набшаhатай модон, бэень хатуу, борбоосгойнь эдеэтэй  (дуб)

Сарсагар –хатуу болоhон (затвердевший)

Сая – мянган мянга (миллион)

Солсон – гансаараа улэhэн юумэн, улөөдэhэн

Сөөрэм –уhатай гунзэгы  хонхор (водоем, пруд)

Суртал –узэл, номнол, hургаал (догмат, доктрина)

Сэсэгы –нюдэнэй сэсгы, нюдэнэй харын гол (зрачок)

Сээр –хорюул (запрет, табу)

Т

Таар –тулам, мэшээг (тара, мешок)

Тал-мул- халта ойлгогдохоор (малопонятно)

Тамhан – нарииханаар зуhэhэн hур (кожаный шнур)

Тана- дунгарай hолонготоhон талань (перламутр)

Танаг –олиг, hэнэг (пригодность)

Танха – нарин хоолойтой , доогуураа булхагар шэрэм амhарта

Титим –хаашуулай умдэдэг малгай (корона, диадема)

Тогод элдэб гое унгөөрялаганаhан толботой hуултэй шубуун (павлин)

Тойбо –hаад (препятствие, обуза)

Тошон –соолгоhоо халиhан уhан (наледь)

туруун – копыта