Skip to main content

М,Н,О,Ө

М

Магнай –хунэй толгойндуха (лоб, чело)

Матаар –томо аяга (чаша)

Маша –тон, угаа (очень)

Мэлмэн –ялалзаhан (блестящий)

мундаа – холка лошади

Н

Наруули –наранай шангааршараhан  игаабари (солнцепек)

Нахагар –набтар аад, будуун (низкий, но толстый)

Нозог –худэлсэгуй (неповоротливый)

Нямняа –шара унгэтэй сэсэг (одуванчик)

О

Обор- бирагуй, муу (плохой, неважный)

hон-намагтай гзарта ургадаг гонзогор ута эшэтэй, малай тэжээл боломоор ургамал (камыш)

Озохо- таалаха (целовать)

Онголи-хуша модотой газарта байрладаг, хушын hамараар хооллодогшубуун (кедровка –птица)

оморюун –грудина лошади

омhон – толстая кишка у лошади

ӨӨ

Өөлэхэ - юумэнhээ багаханаар отолхо (срезать)

Өө мөөгуй –жэгдэ, ямаршье дутагдалгуй (ровный, гладкий)