Skip to main content

Е,Ё,Ж,З

Е

Енгуу-хадхан надалалга (ехидство, ирония)

Ендэр –угэ хэлэхын тула тухеэрэгдэhэн табсан (трибуна)

Ехэбшэлхэ –ехэнхииень

Ё

Ёборгон- эрид, хадхан хэлэдэг (резкий)

Ёрхо- шагай харбадаг гондогорхон яhан (костяной стержень для игры в альчики)

Ж

Жодоо- хабтагарзоолэн шэлбууhэтэй, сэхэ ургаhан борбоосгойтой шэлбууhэтэ модон (пихта)

Жэм –амитадай ябадаг зургэ (звериная тропа)

Жэхыхэ –айха, айдаhаа хурэхэ (опасаться, бояться)

З

Зайр –уhанай хурэхэ гу, али хайлан урдаха уедэнь бии болодог бутархай hигэр мульhэн (тонкий ледок)

Залаха –шэглуулхэ (направлять, приглашать)

Зана –улаахан убсуутэй душа боро шубуун (снегирь)

Зар-тунхаг, зарлал (оповещение, объявление)